Algemene voorwaarden webshop

Artikel 1. Toepasselijkheid:

1.1 Op alle bestellingen en aankopen zijn onderstaande algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling dan wel het doen van een aankoop, gaat u ermee akkoord dat u de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard.

Artikel 2. Aanbiedingen:

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en mogen opgeheft worden wanneer de verkoper dit wilt. De verkoper behoudt het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften nodig is.

2.2 de verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Indien een bestelling niet is geaccepteerd, delen wij dit binnen 5 werkdagen.

Artikel 3. Betalingen en BTW:

3.1 De vermelden prijzen voor de producten zijn in euro aangegeven, inclusief BTW, exclusief verzendkosten of eventuele andere belastingen of heffingen.

3.2 Betaling kan plaats vinden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Mochten er gegevens of betalingen missen, heeft de verkoper het recht deze te ontvangen.

Artikel 4. Levering:

4.1 De door de verkoper verstrekte levertijden zijn slechts een indicatie. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op een schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren, tenzij wij binnen 30 dagen niet leveren. U bent in dit geval gerechtigd de bestelling te annuleren en het volledige bedrag terug te ontvangen. (Dit geldt alleen voor bestellingen binnen Nederland).

4.2 Wanneer wij aangeven dat de levertijd langer zal zijn dan 30 dagen en u geeft aan dat u de bestelling toch uitgevoerd wilt hebben (speciale zoekopdrachten / leveringen), valt dat deel van uw bestelling verder buiten deze algemene voorwaarden. Wij maken in dat geval met u afzonderlijke afspraken waarmee u akkoord dient te gaan voordat wij ons speciaal voor u zullen inspannen om het product toch zo spoedig als mogelijk aan u te leveren.

4.3 de levering van producten geschiedt op de plaats en het tijdstip dat de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Retourneren:

5.1 Indien u een artikel wenst te retourneren, is dit mogelijk tot 7 werkdagen na aflevering van het product. De koper van het product dient voor retourneren zelf de verzendkosten te betalen. Wanneer het artikel zonder beschadigingen is ontvangen bij de verkoper wordt het bedrag van aankoop, exclusief verzendkosten, gerestitueerd. Deze betaling zal binnen 30 dagen aan u worden gerestitueerd.

Artikel 6. Bestellingen/communicatie

6.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en ons, dan wel tussen ons en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en ons, zijn wij niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan onze kant.

Artikel 7. Overmacht

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat wij gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dit kader verwijzen wij u verder naar artikel 4.1 en 4.2.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 8. Diversen

8.1 Indien u aan ons schriftelijk opgave doet van een adres, zijn wij gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan ons schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

8.2 de verkoper is gerechtigd om uw gegevens geanonimiseerd te bewaren voor marketing analyses.

8.3 Wanneer door ons gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet ons recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat wij deze Voorwaarden soepel toepassen.

8.4 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met ons in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door ons vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

8.5 Wij zijn is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.